پروژه های انجام شده

استخرتهران-روشویی-گارنت
روشویی عمومی استاندارد
روشویی-گارنت
روشویی-گارنت
ماموت-سنگ-روشویی-گارنت
مدرسه-اتحاداصفهان-روشویی-گارنت
روشویی-عمومی-گلد
نمایشگاه تهران-روشویی-عمومی-گلد
مجتمع-تجاری-گالریا-ولنجک-روشویی-عمومی-گلد
تالارشمال-روشویی-عمومی-گلد
روشویی عمومی سنگی
روشویی-گارنت
مدرسه-اصفهان-روشویی-گارنت
فرودگاه اردبیل
مجتمع-گالریا-ولنجک-روشویی-عمومی-کاملیا
روشویی عمومی
روشویی-عمومی-گارنت
دستشویی-عمومی-ماموت-روشویی--گلد
روشویی عمومی
روشویی عمومی
روشویی عمومی یکپارچه سنگی