پروژه 1536 واحدی پارس – شرکت این تا (خدمات ارائه شده: مدیریت پروژه)

پروژه 1536واحدی پارس


مجتمع 1536 واحدی پارس در زمینی به مساحت 94129 متر مربع در فاز 6 شهر جدید پرند واقع گردیده است

این پروژه در قالب پروژه مسکن مهر اجرا گردیده است. تامین نور طبیعی در کلیه فضاهای خانه و مشاعات از اهداف اصلی طراحی بوده و در کنار چیدمان مناسب بلوک ها محیطی دلباز را در درون و بیرون خانه ها فراهم مینماید.

این مجتمع از 4 ناحیه تشکیل گردیده و تعداد 64 بلوک 6 طبقه در آن مستقر گردیده است و کلیه بلوک ها مشابه یکدیگر میباشند. سازه پروژه با سیستم قالب تونلی ساخته شده که سرعت بالایی به اجرای پروژه بخشیده است

پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
پروژه 1536 واحدی پارس
نفشه پروژه 1536 واحدی پارس
نفشه پروژه 1536 واحدی پارس